การยกระดับศักยภาพการผลิตแตงโมในเกาะสุกร จังหวัดตรังโดยระบบสารสนเทศทางการเกษตร