Person Image

  Education

  • อ.ด.(ภาษาศาสตร์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2544
  • อ.ม.(ภาษาศาสตร์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2541
  • อ.บ.(ภาษาไทย), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2537

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 0 0 0 0
  2022 การเปรียบเทียบทัศนคติของผู้พูดภาษาไทยต่อภาษาไทยถิ่น: อิทธิพลของภาษาถิ่นที่เป็นภาษาแม่และสาขาวิชาที่ศึกษา หัวหน้าโครงการ ทุนสนับสนุนทุนวิจัยประจำปีงบประมาณ 2565 ศูนย์ส่งเสริมการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 12 Project 8 2 0 0
  2020 อิทธิพลของทัศนคติที่มีผลต่อความสามารถในการฟังของนิสิตนักศึกษา หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
  2019 การเลือกภาษาบนปกหนังสือที่จัดพิมพ์จำหน่ายในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
  2019 ความหมายที่สะท้อนความเชื่อเกี่ยวกับสิริมงคลบนแผ่นป้ายชื่อร้านค้า ภาษาจีนในจังหวัดกาญจนบุรี ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2018 ทัศนคติต่อภาษาถิ่นไทยในกลุ่มนิสิตที่เคยเรียนและไม่เคยเรียนภาษาศาสตร์ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2015 ลำดับของอักษรไทย หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
  2015 ทัศนคติต่อภาษาไทยถิ่นก่อนและหลังรายวิชาภาษาศาสตร์ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
  2015 ความเป็นไปได้ในการเปิดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน หัวหน้าโครงการ ภาควิชาศิลปศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 0 0 0 0
  2012 ทัศนคติต่อคนไทยและคนจีนของชาวไทยที่เรียนภาษาจีนและชาวจีนที่เรียนภาษาไทย: การศึกษาด้วยกลวิธีพรางเสียงคู่. หัวหน้าโครงการ คณะมนุษยศาสตร์ (เงินรายได้โครงการปริญญาโทสาขาภาษาศาสตร์ประยุกต์ ภาคพิเศษ จำนวน 150,000 บาท และเงินสนับสนุนฝ่ายวิจัย คณะมนุษยศาสตร์ จำนวน 50,000.00 บาท) 1 0 0 0
  2012 ทัศนคติของนิสิตระดับอุดมศึกษาต่อการใช้ภาษาของอาจารย์ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
  2009 ภาษาและภาพสะท้อนของวัฒนธรรมจากชื่อเล่นของคนไทย หัวหน้าโครงการ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 1 0 0
  2007 ค.สัมพันธ์ระหว่าง ค.เคร่งครัดทางศาสนากับการตีความหมายคำว่า "โกหก" ในภาษาไทย : การวิเคราะห์เชิงอรรถศาสตร์ต้นแบบ หัวหน้าโครงการ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1 0 0 0
  2007 ทัศนคติของผู้เรียนต่อการเรียนการสอนของภาควิชาภาษาศาสตร์ ผู้ร่วมวิจัย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 1 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 0 1 0 0
  2016 บทบาทที่แข่งขันกันระหว่างภาษาประจำชาติกับภาษาอังกฤษในประเทศกลุ่มอาเซียน: การศึกษาการเลือกภาษาในแวดวงกฎหมาย สื่อ การศึกษา วรรณกรรม และการเมือง ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 1 0 0