ทัศนคติต่อภาษาไทยถิ่นก่อนและหลังรายวิชาภาษาศาสตร์

Publish Year National Journal 1
2019 inดร.จรัลวิไล จรูญโรจน์, รองศาสตราจารย์, "ทัศนคติต่อภาษาถิ่นไทยระหว่างนิสิตที่ได่เรียนและยังไม่ได้เรียนภาษาศาสตร์", วารสารอักษรศาสตร์, ปีที่ 48, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2019, หน้า 33-51