การเลือกภาษาบนปกหนังสือที่จัดพิมพ์จำหน่ายในประเทศไทย

Publish Year National Journal 1
2020 inดร.จรัลวิไล จรูญโรจน์, รองศาสตราจารย์, "การเลือกภาษาในหนังสือที่จัดพิมพ์จำหน่ายในประเทศไทย", ภาษาและภาษาศาสตร์, ปีที่ 38, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2020, หน้า 1-26