ความหมายที่สะท้อนความเชื่อเกี่ยวกับสิริมงคลบนแผ่นป้ายชื่อร้านค้า ภาษาจีนในจังหวัดกาญจนบุรี

Publish Year National Journal 1
2021 inนางสาวเบญจอาภา พิเศษสกุลวงศ์, อาจารย์, "ความหมายที่สะท้อนความเชื่อเกี่ยวกับสิริมงคลบนแผ่นป้ายชื่อร้านค้าภาษาจีนในจังหวัดกาญจนบุรี", วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์), ปีที่ 13, ฉบับที่ 25, มกราคม - มิถุนายน 2021, หน้า 61-72