Person Image

  Education

  • Ph.D.(Ag. Econ.), Tokyo University of Agriculture, ญี่ปุ่น, 2538
  • วท.ม.(เศรษฐศาสตร์เกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2526
  • วท.บ.(เศรษฐศาสตร์สหกรณ์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย, 2521

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 4 Project 5 0 0 0
  2007 โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมในเขตภาคกลางตอนบนของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 0 0 0
  2007 การพัฒนาแบบบูรณาการสำหรับระบบเกษตรทางเลือก ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2006 การศึกษาและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนอย่างยั่งยืน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2006 โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมในเขตภาคกลางตอนบนของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 0 0 0 0
  2010 การพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 8 Project 0 2 0 0
  2016 แผนกลยุทธ์ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนียนแห่งประเทศไทย จำกัด (ช.ส.ค.) ปี 2560-2564 ที่ปรึกษาโครงการ ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด 0 2 0 0
  2015 อุตสาหกรรมการผลิตเครื่องเกี่ยวนวดข้าวและการประกอบการรับจ้างเกี่ยวนวดข้าวในภาคกลางของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 0 0 0
  2001 เทคนิคการลดต้นทุนการผลิตข้าวหอมมะลิ 105 โดยวิธีผสมผสาน ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 0 0 0 0
  1997 ผลกระทบของการพัฒนาอุตสาหกรรมต่อการทำธุรกิจชุมชน หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  1997 ชุดโครงการเศรษฐกิจชุมชน หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  1996 การปรับปรุงระบบการจัดการของสหกรณ์การเกษตรในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หัวหน้าโครงการ กรมส่งเสริมการเกษตร 0 0 0 0
  1996 การสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของสมาชิกและสหกรณ์ภายใต้แผนงานกระจายรายได้โครงการความช่วยเหลือจาก UNDP output หัวหน้าโครงการ กรมส่งเสริมการเกษตร 0 0 0 0
  1996 การปรับปรุงระบบการจัดการของสหกรณ์การเกษตรในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หัวหน้าโครงการ กรมส่งเสริมการเกษตร 0 0 0 0