เทคนิคการลดต้นทุนการผลิตข้าวหอมมะลิ 105 โดยวิธีผสมผสาน