แผนกลยุทธ์ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนียนแห่งประเทศไทย จำกัด (ช.ส.ค.) ปี 2560-2564

Publish Year International Conference 1
2017 inดร.พรประภา คิคุทจิ, อาจารย์, "Expanding the effort of Good Governance Practices for Cooperative societies in Thailand", CONFERENCE PROCEEDINGS of The 3rd International Business Conference & Workshop Osaka, Japan , 1 - 3 พฤษภาคม 2017, โอซาก้า ญี่ปุ่น
Publish Year National Conference 1
2017 inดร.วิจิตต์ศรี สงวนวงศ์, รองศาสตราจารย์, inดร.พรประภา คิคุทจิ, อาจารย์, inนางสาวพิมพ์พร โสววัฒนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยแวดล้อมภายนอกที่สำคัญต่อการพัฒนาขบวนการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนไทย", การประชุมวิชาการระดับชาติของนักเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 11, 2 มิถุนายน 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย