โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมในเขตภาคกลางตอนบนของประเทศไทย

Sub Project

Publish Year National Journal 3
2012 inนายเจริญศักดิ์ ศาลากิจ, รองศาสตราจารย์, "50 ปี การพัฒนาอุตสาหกรรมการเลี้ยงโคนมไทย (ตอนที่ 3)", วารสารโคนม, ปีที่ 29, ฉบับที่ 3, เมษายน - มิถุนายน 2012, หน้า 58-62
2012 inนายเจริญศักดิ์ ศาลากิจ, รองศาสตราจารย์, "วิธีการทางกฎหมายจากหัวข้อข่าวกรณี "ข้อกล่าวหาการทุจริตในสถาบันอุดมศึกษา"", เครือข่ายกฎหมายมหาชนไทย, ปีที่ "-", ฉบับที่ "-", ธันวาคม 2012
2012 inนายเจริญศักดิ์ ศาลากิจ, รองศาสตราจารย์, "50 ปี การพัฒฯอุตสาหกรรมการเลี้ยงโคนมไทย (ตอนจบ)", วารสารโคนม, ปีที่ 29, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม - กันยายน 2012, หน้า 51-58