การสำรวจและพัฒนาศักยภาพภูมิปัญญาชาวบ้านผสมผสานภูมิปัญญาสากลตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ : กรณีศึกษาจังหวัดลพบุรี