โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 19 Project 2 8 0 0
2017 การศึกษาการตอบสนองระดับโมเลกุลของต้นอ่อนถั่วเขียวต่อความเครียดจากสภาวะน้ำท่วมขัง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2014 การปรับปรุงพันธุ์ถั่วเหลืองและถั่วเขียวเพื่อให้เหมาะสมกับระบบการปลูกพืชในเขตพื้นที่ภาคกลาง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2013 การปรับปรุงพันธุ์ถั่วเหลืองและถั่วเขียวเพื่อให้เหมาะสมกับระบบการปลูกพืชในเขตพื้นที่ภาคกลาง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2012 การปรับปรุงพันธุ์ถั่วเหลืองและถั่วเขียวเพื่อให้เหมาะสมกับระบบการปลูกพืชในเขตพื้นที่ภาคกลาง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2011 การประเมินศักยภาพของถั่วเหลืองสายพันธุ์ดีเด่นของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อพื้นที่ภาคกลาง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2011 การปรับปรุงพันธุ์ถั่วเหลืองและถั่วเขียวเพื่อให้เหมาะสมกับระบบการปลูกพืชในเขตพื้นที่ภาคกลาง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2010 การประเมินศักยภาพของถั่วเหลืองสายพันธุ์ดีเด่นของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อพื้นที่ภาคกลาง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2009 การปรับปรุงพันธุ์ถั่วเหลืองและถั่วเขียว ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2009 การประเมินศักยภาพของถั่วเหลืองสายพันธุ์ดีเด่นของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อพื้นที่ภาคกลาง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2009 การประเมินศักยภาพของถั่วเหลืองสายพันธุ์ดีเด่นของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อพื้นที่ภาคกลาง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2008 การปรับปรุงพันธุ์ถั่วเหลืองและถั่วเขียว ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2008 การคัดเลือกสายพันธุ์ถั่วเหลืองที่มีศักยภาพในการตรึงไนโตรเจนสูง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
2008 การประเมินศักยภาพสายพันธุ์ถั่วเหลืองดีเด่นของโครงการปรับปรุงพันธุ์ถั่วเหลืองดีเด่นของโครงการปรับปรุงพันธุ์ถั่วเหลืองของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในไร่นาเกษตรกรพื้นที่ภาคกลาง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2007 การปรับปรุงพันธุ์ถั่วเหลืองและถั่วเขียว ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2007 การคัดเลือกสายพันธุ์ถั่วเหลืองที่มีศักยภาพในการตรึงไนโตรเจนสูง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 3 0 0
2006 การปรับปรุงพันธุ์ถั่วเหลืองและถั่วเขียว ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2006 ธนาคารพันธุกรรมพืช 50 ปี แห่งการวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2006 การวิจัยและพัฒนาการให้น้ำชลประทานแบบประหยัดน้ำ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2005 การปรับปรุงพันธุ์ถั่วเหลืองและถั่วเขียว ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 6 Project 2 4 0 0
2018 การศึกษาการตอบสนองระดับโมเลกุลของต้นอ่อนถั่วเขียวต่อความเครียดจากสภาวะน้ำท่วมขัง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
2010 การใช้เชื้อไรโซเบียมร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์เพื่อเพิ่มผลผลิตถั่วเหลืองในเขตภาคตะวันออกของ ประเทศไทย ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2010 การปรับปรุงพันธุ์ถั่วเหลืองและถั่วเขียว ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2009 การคัดเลือกสายพันธุ์ถั่วเหลืองที่มีศักยภาพในการตรึงไนโตรเจนสูง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
2007 ธนาคารพันธุกรรมพืช 50 ปี แห่งการวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2007 การวิจัยและพัฒนาการให้น้ำชลประทานแบบประหยัดน้ำ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 29 Project 74 42 4 4
2019 การเปรียบเทียบพันธุ์ปาล์มน้ำมันทางการค้าในแปลงขนาดใหญ่ (ต่อเนื่องปีที่ 3) ที่ปรึกษาโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
2017 การเปรียบเทียบพันธุ์ปาล์มน้ำมันทางการค้าในแปลงขนาดใหญ่ (ต่อเนื่อง ปีที่ 2) ที่ปรึกษาโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
2016 การทดสอบผลผลิตขั้นสูงของถั่วเขียวสายพันธุ์ใหม่ของประเทศไทย ที่ปรึกษาโครงการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 1 0 0 0
2016 โครงการศึกษาการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ไม้ผลเก่าแก่ในพื้นที่โครงการพัฒนาที่ดินส่วนพระองค์ บ้านวังรี จ.นครนายก ที่ปรึกษาโครงการ มูลนิธิชัยพัฒนา 1 0 0 0
2015 การเปรียบเทียบพันธุ์ปาล์มน้ำมันทางการค้าในแปลงขนาดใหญ่ ที่ปรึกษาโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
2013 การจำแนกข้อมูลด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรในระบบ NRPM Ongoing monitoring ปี ๒๕๕๓ - ๒๕๕๕ ที่ปรึกษาโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
2012 การปรับปรุงพันธุ์เพื่อเร่งการปลูกเลี้ยงสบู่ดำพันธุ์ใหม่สำหรับเป็นพลังงานและอาหารสัตว์ หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 29 20 0 3
2012 การบริหารคุณภาพงานวิจัยคลัสเตอร์เกษตรและอาหารระหว่าง 9 มหาวิทยาลัยแห่งชาติ หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 0 0 0 0
2012 การเปรียบเทียบพันธุ์ปาล์มน้ำมันทางการค้าในแปลงขนาดใหญ่ ที่ปรึกษาโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 1 0 0
2011 โครงการร่วมมือและพัฒนาพันธุ์พืชเศษฐกิจ:ถั่วเขียว ถั่วเหลือง และสบู่ดำ ที่ปรึกษาโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 1 0
2011 การเปรียบเทียบผลผลิตและปริมาณน้ำมันของลูกผสมข้ามชนิดในสกุลJatropha เพื่อใช้เป็นแหล่งวัตถุดิบทางเลือกในการผลิตน้ำมันไบโอดีเซล ที่ปรึกษาโครงการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 0 3 0 1
2011 โครงการจัดทำโครงสร้างการจัดหมวดหมู่ข้อมูลวิจัยในระบบ NRPM และนำร่องการจำแนกข้อมูลด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรปี 2551 และ 2552 ที่ปรึกษาโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
2010 การประเมินสายพันธุ์อ้อยดีเด่นที่มีศักยภาพในแหล่งปลูกอ้อยทั่วประเทศ หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 0 0 0 0
2010 ศูนย์ความเป็นเลิศทางเทคโนโลยีชีวภาพปาล์มน้ำมันเพื่อพลังงานทดแทน หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 8 13 3 0
2010 การปรับปรุงพันธุ์สบู่ดำให้มีทรงพุ่มต้นเตี้ยและผลผลิตต่อไร่สูง หัวหน้าโครงการ บริษัท ซีเมนต์ไทยโฮลดิ้ง จำกัด 0 0 0 0
2007 การพัฒนาพันธุ์สบู่ดำ ผู้ร่วมวิจัย บริษัท โพรเทคเตอร์ นิวทริชั่น (ประเทศไทย) จำกัด 2 3 0 0
2006 เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการพัฒนาพันธุ์ถั่วเขียวไทย หัวหน้าโครงการ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 32 2 0 0
2006 ศูนย์ความเป็นเลิศทางเทคโนโลยีชีวภาพปาล์มน้ำมันเพื่อพลังงานทดแทน หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 0 0 0 0
2005 การประเมินอ้อยพันธุ์ดีเด่นที่มีศักยภาพในแหล่งปลูกอ้อยทั่วประเทศ หัวหน้าโครงการ ศูนย์พันธุ์วิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ 0 0 0 0
2003 พันธุศาสตร์และการปรับปรุงพันธุ์พืชไร่ตระกูลถั่วสำหรับประเทศไทย หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
2002 โครงการบำบัดสารตะกั่วที่ปนเปื้อนในดินโดยวิธี Phytoremediation โดยใช้ธูปฤาษี หัวหน้าโครงการ กองทุนอ้อยและน้ำตาล 1 0 0 0
2002 การเร่งรัดการวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตอ้อย หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
2000 การใช้ดีเอ็นเอกำกับลักษณะพันธุ์ไม้ไทย ผู้ร่วมวิจัย โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพฯ 0 0 0 0
2000 แบบของไอโซไซม์ในพันธุกรรมพันธุ์ไม้ไทย : หมากส่งและมะเกี๋ยง ผู้ร่วมวิจัย โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพฯ 0 0 0 0
2000 การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์พืชภายใต้สภาวะเย็นยิ่งยวด ผู้ร่วมวิจัย โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพฯ 0 0 0 0
1997 โครงการปรับปรุงพันธุ์อ้อยเพื่อลักษณะที่เหมาะสมต่อการเก็บเกี่ยวโดยใช้เครื่องจักรกล ทนเค็ม และปริมาณเส้นใยสูง ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย 0 0 0 0
1997 ผลของปุ๋ยนาชนิดผสมด้วยกำมะถันที่มีต่อหอยเชอรี่ หอยคัน และปูนา ผู้ร่วมวิจัย บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด 0 0 0 0
1996 โครงการวิจัยเพื่อสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี หัวหน้าโครงการ โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา 0 0 0 0
1996 โครงการส่งเสริมกลุ่มวิจัยและพัฒนาพันธุ์พืชตระกูลถั่ว หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0