โครงการปรับปรุงพันธุ์อ้อยเพื่อลักษณะที่เหมาะสมต่อการเก็บเกี่ยวโดยใช้เครื่องจักรกล ทนเค็ม และปริมาณเส้นใยสูง