การปรับปรุงพันธุ์ถั่วเหลืองและถั่วเขียวเพื่อให้เหมาะสมกับระบบการปลูกพืชในเขตพื้นที่ภาคกลาง

Publish Year International Journal 1
2015 exHamidreza Dargahi, inดร.พัชรินทร์ ตัญญะ, รองศาสตราจารย์, inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, "Detection of quantitative trait loci for seed size traits in soybean (Glycine max L.)", Kasetsart Journal (Natural Sciences), ปีที่ 49, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน - ธันวาคม 2015, หน้า 832-843