โครงการวิจัยภาควิชาภาษาตะวันออก ปี 2008

1

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2008

5

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2008

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2008

4

Project

โครงการวิจัย ปี 2008

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2008

0

Award

รางวัล ปี 2008

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year:

<< 202020082006 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 1 Project 0 0 0 0
2008 ภาษาญี่ปุ่นขั้นกลาง ชุดเรียนผ่านโปรแกรมมัลติมีเดีย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< 2019 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 3 Project 0 2 0 0
2008 ภาวะการมีงานทำและความคิดเห็นต่อการเรียนการสอนของคณะมนุษยศาสตร์ของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาปี 2551 หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2008 ความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้ประกอบการที่มีต่อคุณภาพของบัณฑิตคณะมนุษยศาสตร์ หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2008 การพัฒนาสื่อซีดีรอมภาษาญี่ปุ่นขั้นกลาง-สูง หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนส่วนตัว 0 2 0 0

External Closed Project

Year:

<< 20162015201020092003 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0