โครงการวิจัยภาควิชาภาษาตะวันออก ปี 2017

11

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2017

6

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2017

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2017

4

Project

โครงการวิจัย ปี 2017

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2017

0

Award

รางวัล ปี 2017

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year:

<< 202020082006 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< 2019 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 4 Project 2 2 0 0
2017 การวิเคราะห์ปัญหาความสับสนในการรับรู้เสียงเสียงสระ?[e] และ ?[?] ของเจ้าของภาษาชาวเกาหลีด้วยโปรแกรม OpenSesame หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 1 0 0 0
2017 ปัจจัยสู่ความสำเร็จด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศญี่ปุ่น ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2017 แนวทางการพัฒนาตำราคลังคำศัพท์ภาษาเกาหลีเบื้องต้นเพื่อการฝึกฝนด้วยตนเอง หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 1 0 0 0
2017 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการไปศึกษาภาษาญี่ปุ่นระยะสั้นที่ประเทศญี่ปุ่นของนักเรียนชาวไทย หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 2 0 0

External Closed Project

Year:

<< 20162015201020092003 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0