โครงการวิจัยภาควิชาภาษาตะวันออก ปี 2009

2

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2009

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2009

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2009

9

Project

โครงการวิจัย ปี 2009

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2009

0

Award

รางวัล ปี 2009

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year:

<< 202020082006 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< 2019 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 8 Project 1 6 0 0
2009 การศึกษาภาวะการพึ่งพาตนเองในการเรียนภาษาญี่ปุ่นของผู้เรียนชาวไทยผ่านการสำรวจทัศนคติและการใช้กลยุทธ์ในการเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่น หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 1 0 0
2009 การศึกษาปัญหาการออกเสียงภาษาญี่ปุ่น ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับปัญหาการออกเสียงและความต้องการเรียนการออกเสียงของนิสิตเอกภาษาญี่ปุ่นชั้นปีที่ 1 และ 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 1 0 0
2009 แนวทางการสร้างหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเกาหลี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2009 การศึกษาการแปลวรรณกรรมจีนเรื่องไซ่ฮั่นในสมัยรัชกาลที่ 1 หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 1 1 0 0
2009 นิยายกับธุรกิจการพิมพ์สมัยราชวงศ์หมิง หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 1 0 0
2009 ภาษาญี่ปุ่นขั้นกลาง ชุดเรียนผ่านโปรแกรมมัลติมีเดีย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2009 พัฒนาการหม่อนไหมไทยในหนึ่งทศวรรษที่ผ่านมา: วิเคราะห์บทบาทความช่วยเหลือจากภาครัฐ เอกชนและความช่วยเหลือจากต่างประเทศ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2009 ระบบวิเคราะห์และแนะนำการใช้ภาษาญี่ปุ่นผ่านการสร้างแบบทดสอบออนไลน์: กรณีศึกษาการใช้ “คำช่วย” หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0

External Closed Project

Year:

<< 20162015201020092003 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 1 Project 0 0 0 0
2009 ระบบวิเคราะห์และแนะนำการใช้ภาษาญี่ปุ่นผ่านการสร้างแบบทดสอบออนไลน์ : กรณีศึกษาการใช้ "คำช่วย" หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0