โครงการวิจัยภาควิชาภาษาตะวันออก ปี 2019

8

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2019

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2019

7

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2019

7

Project

โครงการวิจัย ปี 2019

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2019

1

Award

รางวัล ปี 2019

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year:

<< 202020082006 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< 2019 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 1 Project 0 0 0 0
2019 การผลิตโมบายเว็บแอปพลิเคชันเพื่อการเรียนการสอนวิชาภาษาเกาหลีเบื้องต้น 1 หัวหน้าโครงการ องค์กรรัฐ 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 6 Project 2 0 0 0
2019 ความเชื่อและความคาดหวังของผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นชาวไทยต่อบทบาทของอาจารย์ผู้สอน: กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน หัวหน้าโครงการ เงินรายได้หน่วยงาน 1 0 0 0
2019 การศึกษาการแปลนิยายอิงพงศาวดารจีนเรื่อง “ตั้งฮั่น” หัวหน้าโครงการ เงินรายได้หน่วยงาน 0 0 0 0
2019 การออกแบบกิจกรรมในชั้นเรียนตามแนวคิดการเรียนรู้เชิงรุกในรายวิชาการอ่านภาษาญี่ปุ่นขั้นสูง หัวหน้าโครงการ เงินทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2019 การวิเคราะห์ปัญหาด้านการใช้ภาษาญี่ปุ่นที่พบในการฝึกงาน: กรณีศึกษาผู้เรียนวิชาเอกภาษาญี่ปุ่น หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้หน่วยงาน 1 0 0 0
2019 การเชื่อมโยงความและการเกาะเกี่ยวความในเรียงความภาษาญี่ปุ่น : กรณีศึกษาผู้เรียนนภาษาญี่ปุ่นชาวไทย หัวหน้าโครงการ เงินรายได้หน่วยงาน 0 0 0 0
2019 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร I หัวหน้าโครงการ เงินรายได้มหาวิทยาลัย 0 0 0 0

External Closed Project

Year:

<< 20162015201020092003 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0