โครงการวิจัยภาควิชาภาษาตะวันออก ปี 2016

5

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2016

9

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2016

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2016

3

Project

โครงการวิจัย ปี 2016

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2016

0

Award

รางวัล ปี 2016

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year:

<< 202020082006 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< 2019 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 2 Project 0 0 0 0
2016 การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2016 การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0

External Closed Project

Year:

<< 20162015201020092003 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 1 Project 0 1 0 0
2016 วิเคราะห์ญี่ปุ่นศึกษาจากมุมมองของการศึกษาภาษาญี่ปุ่น หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (นอกประเทศ) 0 1 0 0