หน่วยวิจัยเฉพาะทางการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ด้านเกษตรและอาหาร

Publish Year International Journal 2
2023 exพิเชฐ พุ่มเกษร, inดร.นราภรณ์ เภาประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, inดร.พาพิศ วงศ์ชัยสุวัฒน์, รองศาสตราจารย์, "FORECASTING NATURAL RUBBER PRODUCTS IN THAILAND USING VARIOUS TIME SERIES TECHNIQUES", Journal of Southwest Jiaotong University, ปีที่ 58, ฉบับที่ 3, มิถุนายน 2023
2023 inดร.ศศรส ใจจิตร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นราภรณ์ เภาประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, inดร.พาพิศ วงศ์ชัยสุวัฒน์, รองศาสตราจารย์, inดร.ปิยะ กิตติภาดากุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Factors Affecting Crop Choices in Thailand: Rice or Sugarcane?", Industrial Engineering & Management Systems, ปีที่ 22, ฉบับที่ 3, กันยายน 2023, หน้า 244-258
Publish Year International Conference 1
2023 exปวิธ ไกรสรนุเคราะห์, inดร.พาพิศ วงศ์ชัยสุวัฒน์, รองศาสตราจารย์, inดร.นราภรณ์ เภาประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, inดร.อนันต์ มุ่งวัฒนา, รองศาสตราจารย์, "Analyzing Hybrid Deep Learning Models with Decomposition Methods: A Case Study of RSS3 Price in Thailand", 2023 IEEE International Conference on Internet of Things and Intelligence Systems (IoTaIS), 28 - 30 พฤศจิกายน 2023, Bali สาธารณรัฐอินโดนีเซีย