Person Image

Administration

Education

 • วศ.บ.(วิศวกรรมอุตสาหการ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2534
 • M.S. (Industrial Engineering), Auburn University, U.S.A., 2538
 • Ph.D.(Industrial and Systems Engineering), Virginia Polytechnic Institute and State University, U.S.A., 2543

Expertise Cloud

Genetic algorithmgenetic algorithmslogisticsvehicle routing problem with time windowsvehicle routing problem with time windows (VRPTW)การจัดตารางการผลิตการจัดตารางงานการจัดตารางงานของระบบการผลิตไหลเลื่อนแบบยืดหยุ?นโดยเวลาตั้งค?าขึ้นอยู? กับลําดับ งานการจัดเส้นทางการจัดเส้นทางขนส่งการจัดเส้นทางเดินรถขนสงการจำลองสถานการณ์การเติมเชื้อเพลิงการท่องเที่ยวผ่านท่าเรือการปรับปรุงกระบวนการผลิตการปรับปรุงประสิทธิภาพการเปิดเสรี (Liberalisation) การขนส่งสินค้าทางอากาศ (Air Freight Service) การส่งออกผลไม้ (Fruit Export)การผลิตแบบโตโยต้าการเรียนการสอนการลดสินค้าคงคลังการวัดค่าแกรมโหลดการศึกษาขั้นพื้นฐานการสั่งซื้อรวมการออกแบบผังโรงงานการออกแบบสายการผลิตขั้นตอนวิเชิงพันธุกรรมขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรมขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรม, ปัญหขั้นตอนวิธีเชิงวิวัฒนาการขั้นตอนวิธีเมต้าฮิวริสติกส์ขั้นตอนวิธีเมต้าฮิวริสติกส์ ปัญหาการจัดเส้นทางเดินรถขนส่ง รถขนส่งหลายขนาด การแบ่งแยกส่งสินค้าเครื่องจักรไม่สัมพันธ์กันโครงข่ายการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบจัดตารางงานของระบบการผลิตไหลเลื่อนแบบยืดหยุ?นชุดประกอบหัวอ่านต้นทุนต่อเส้นทางไม่คงที่ต้นทุนสินค้าคงคลังตารางงานสำหรับการทำงานไหลเลื่อนแบบยืดหยุ่นเติมเชื้อเพลิงแท็บเล็ตนโยบายอัตราส?วนเลขเต็มแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนประสิทธิภาพการขนส่งประสิทธิภาพของเครื่องจักรประสิทธิภาพของเครื่องจักรมปรับปรุงการผลิตปัญหาการขนส่งปัญหาการจัดสรรกล่องสินค้าบนพาเลตปัญหาการจัดสรรคกล่องสินค้าบนพาเลทปัญหาการจัดเส้นทางขนส่งแบบมีกรปัญหาการจัดเส้นทางเดินรถขนส่งปัญหาการจัดเส้นทางเดินรถขนส่งแบบหลายคลังสินค้าปัญหาการเดินทางของพนักงานขายปัญหาการบรรจุกล่องสินค้าบนพาเลปัญหาการบรรจุมุมมอง 3 มิติปัญหาวางแผนเส้นทางการขนส่งผลเฉลยเชิงทนทานผลิตภาพผังโรงงานผู้ค้าปลีกหลายรายแผนยุพธศาสตร์พาเลตหลายขนาดพาเลทหลายขนาดพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมพื้นผิว Air Bearingเพิ่มประสิทธิภาพรถบรรทุกรถหลายขนาดรถหลายประเภทระดับสินค้าคงคลังระดับสินค้าปลอดภัยระบบการผลิตแบบเซลล์ระบบการผลิตแบบดึงระบบการผลิตแบบโตโยต้าระบบการผลิตยืดหยุ่นระบบคัมบังระบบฐานข้อมูลคลังทรัพยากรระบบโลจิสติกส์ระบบห่วงโซ่อุปทาน ระบบโลจิสติกส์ มะม่วงส่งออก มังคุดส่งออกลดต?นทุนการผลิตโลจิสติกส์วิธีการเชิงทนทานวิธีปรับปรุงงาน ECRSเว็บไซด์เวลาตั้งค่าขึ้นกับลำดับงานเวลาที่ต้องการในการผลิตต่อหน่วย รอบเวลาการทำงาน ข้อกำหนดการเชื่อมสมดุลการผลิตสายการผลิตกึ่งอัตโนมัติสินค้าคงคลังสินค้าหลากหลายชนิดเส้นทางเดินรถขนส่งหลายรูปแบบห่วงโซ่ความเย็น ผลไม้ส่งออก การถนอมอาหาร Cool Chainออกแบบอัลกอริทึมอัลกอริทึม ปัญหาการขนส่ง โลจิสติกส์ การลดต้นทุน ปัญหาการจัดเส้นทางการเดินรถอัลกอริทึ่มเชิงวิวัฒนาการฮิวริสติกส์เฮจุงกะ

Interest

Production Planning , Inventory Control, Logistics, Manufactering Systems Engineering, Computer Integrated Manufacturing

Administrative Profile


Resource

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
  • ห้อง 9310 ชั้น 3 อาคาร 9 และ 10

งานวิจัยในรอบ 5 ปี

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
 • ทุนใน 0 โครงการ
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
 • ทุนใน 5 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 18 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 14 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 50 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 12 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 38 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

รางวัลที่ได้รับ

Award

 • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)


Scopus h-index

#Document titleAuthorsYearSourceCited by
1Multi-shuttle automated storage/retrieval systemsMeller R., Mungwattana A.1997IIE Transactions (Institute of Industrial Engineers)
29(10),pp. 925-938
61
2AS/RS dwell‐point strategy selection at high system utilization: A simulation study to investigate the magnitude of the benefitMeller R., Mungwattana A.2005International Journal of Production Research
43(24),pp. 5217-5227
21
3Heterogeneous VRP review and conceptual frameworksSoonpracha K., Mungwattana A., Janssens G., Manisri T.2014Lecture Notes in Engineering and Computer Science
2210(January)
9
4Minimax optimisation approach for the Robust Vehicle Routing Problem with Time Windows and uncertain travel timesManisri T., Mungwattana A., Janssens G.2011International Journal of Logistics Systems and Management
10(4),pp. 461-477
7
5A practical case study of a heterogeneous fleet vehicle routing problem with various constraintsMungwattana A., Soonpracha K., Manisri T.2016Proceedings of the International Conference on Industrial Engineering and Operations Management
8-10 March 2016,pp. 948-957
2
6A hybrid algorithm application for the multi-size pallet loading problem case study: Lamp and lighting factoryPiyachayawat T., Mungwattana A.20172017 4th International Conference on Industrial Engineering and Applications, ICIEA 2017
,pp. 100-105
1
7Future makespan heuristic for job shop scheculing problemMungwattana A., Ploydanai K.201040th International Conference on Computers and Industrial Engineering: Soft Computing Techniques for Advanced Manufacturing and Service Systems, CIE40 2010
1
8Robust vehicle routing solutions to manage time windows in the case of uncertain travel timesJanssens G., Soonpracha K., Manisri T., Manisri T., Mungwattana A.2014Handbook of Research on Artificial Intelligence Techniques and Algorithms
,pp. 655-672
0
9Algorithm for integrated problem of workforce allocation and parallel machines scheduling with sequence-dependent setup and machine eligibility restrictionsChantavali A., Mungwattana A.2019Proceedings of the International Conference on Industrial Engineering and Operations Management
(July),pp. 196-201
0
10An effective approach to compute replenish time interval for two echelon inventory systemHirunyasiri D., Mungwattana A.2020Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems
12(6),pp. 807-817
0