การดัดแปรฟลาวมันสำปะหลังด้วยวิธีทางกายภาพโดยใช้การลดขนาดอนุภาคร่วมกับความร้อนแห้งเพื่อใช้เป็นอนุภาคเพิ่มความคงตัว (particle stabilizer) ที่มีขนาดนาโน-ไมโครเมตรและมีสมบัติไม่ชอบน้ำบางส่วนใน Pickering emulsion และการประยุกต์ใช้ในการกักเก็บสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ

Sub Project