ผลของการใช้สารเสริมกลิ่นรสวานิลลาและรสอูมามิในอาหารลดนํ้าตาลและลดโซเดียมต่อการรับรู้ กลิ่นรสของผู้สูงอายุ