การพัฒนาตัวดูดซับซิลิกาอะลูมิโนซิลิเกตจากเถ้าชานอ้อยเพื่อการกำจัดแอมโมเนียในนํ้าเสียจากบ่อกุ้ง