การสังเคราะห์พอลิเมอร์ชีวภาพ : การพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาและการประยุกต์ใช้งาน