การสังเคราะห์พอลิเมอร์ชีวภาพ : การพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาและการประยุกต์ใช้งาน

Sub Project

Publish Year International Journal 1
2022 exChutikan Nakornkhet, inดร.ธานิน นานอก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วรวัชร วัฒนฐานะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พิทักษ์ เชื้อวงศ์, รองศาสตราจารย์, inนางสาวพิมพา หอมนิรันดร์, รองศาสตราจารย์, "Titanium Complexes of Salicylbenzoxazole and Salicylbenzothiazole Ligands for the Ring-Opening Polymerization of e-Caprolactone andSubstituted e-Caprolactones and Their Copolymerizations", Inorganic Chemistry, ปีที่ 61, ฉบับที่ 20, พฤษภาคม 2022, หน้า 7945-7963