Person Image

  Education

  • ปร.ด.(เคมี), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2559

  Expertise Cloud

  =c-Myc–Targeting Compound23D printing4-Dinitroaniline derivative4-methylthioanilineAdsorbentAgCBaluminium complexesAnnulative decarbonylation/decarboxylationAntimicrobialAntimicrobial propertiesAnti-migrationazobenzeneazo-naphthoxazineBarium hexaferriteBenzothiazoleBenzoxazinebenzoxazine dimerbenzoxazine dimer analoguebioimagingBODIPYCarbon blackCarbon steelcatalytic activitycationic distributioncerium complexChemical reactorsChitosanchloroacetyl chloridecobaltite spineCobaltite spinelCoke depositionComputational fluid dynamicscomputational studycoordination chemistryCopperCorrosion inhibitorscrystal structureDFT calculationdi?hydro?benzoxazineDibenzopleiadieneDrinking waterDropsDry methane reformingDry-methane reformingDye adsorptionDyeselectrochemical propertyferric ionsFlow of fluidsFluorescenceHirshfeld surfaceHybrid materialshydrogen bondingHydrogen bonding interactionshydrogen bondsHydrothermal synthesisin-situ analysisintegrins.interactionsIntramolecular charge transferLong timescale simulationLuminescenceLung Cancer CellsMagnesium silicatemagnetizationMediated c-Myc Ubiquitin-Proteasomal Degradationmetal complexMetal-triethanolamine complexMethaneMethane conversionsmodifed Pechini methodNNanosilverNano-silverN-Bis (5-Ethyl-2-Hydroxybenzyl) MethylamineNi-based superalloysnon-small cell lung cancerPacked bed reactorPacked bedsPacked-bed reformersPacking patternsPBSPhosphorPhosphorsphotoisomerisationphotoisomerizationPhotophysical Propertiesphotoswitchable compoundpi-piPoint defects diffusionPolylactic acidPolylactic acid (PLA)Polymer compositePrecipitationPressure droppyridyl groupRaschig ringRaschig ringsX-ray diffraction

  Interest

  วัสดุอนินทรีย์, วัสดุอินทรีย์, ผลึกศาสตร์

  Administrative Profile


   Resource

   • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
   • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

   งานวิจัยในรอบ 5 ปี

   Project

   งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
   • ทุนใน 0 โครงการ
   • ทุนนอก 0 โครงการ
   งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
   • ทุนใน 0 โครงการ
   • ทุนนอก 0 โครงการ

   แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

   Output

   • บทความ 31 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 29 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 2 เรื่อง)
   • ทรัพย์สินทางปัญญา 3 เรื่อง (อนุสิทธิบัตร 3 เรื่อง)

   แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

   Outcome

   • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

   รางวัลที่ได้รับ

   Award

   • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)


   Scopus h-index

   #Document titleAuthorsYearSourceCited by
   1Structural Characteristics and Dielectric Properties of La 1-xCoxFeO3 and LaFe1-xCo xO3 Synthesized via Metal Organic ComplexesHaron W., Thaweechai T., Wattanathana W., Laobuthee A., Manaspiya H., Veranitisagul C., Koonsaeng N.2013Energy Procedia
   34,pp. 791-800
   35
   2Electrolyte materials for solid oxide fuel cells derived from metal complexes: Gadolinia-doped ceriaVeranitisagul C., Veranitisagul C., Kaewvilai A., Wattanathana W., Koonsaeng N., Traversa E., Traversa E., Laobuthee A.2012Ceramics International
   38(3),pp. 2403-2409
   34
   3Effect of local structure of Sm3+in MgAl2O4:Sm3+phosphors prepared by thermal decomposition of triethanolamine complexes on their luminescence propertyNantharak W., Wattanathana W., Klysubun W., Rimpongpisarn T., Veranitisagul C., Koonsaeng N., Laobuthee A.2017Journal of Alloys and Compounds
   701,pp. 1019-1026
   32
   4Novel recovery of nano-structured ceria (CeO 2) from Ce(III)-benzoxazine dimer complexes via thermal decompositionVeranitisagul C., Kaewvilai A., Sangngern S., Wattanathana W., Suramitr S., Koonsaeng N., Laobuthee A.2011International Journal of Molecular Sciences
   12(7),pp. 4365-4377
   30
   5Activity of Fe supported by Ce1-xSmxO2-δ derived from metal complex decomposition toward the steam reforming of toluene as biomass tar model compoundLaobuthee A., Veranitisagul C., Wattanathana W., Koonsaeng N., Laosiripojana N., Laosiripojana N.2015Renewable Energy
   74,pp. 133-138
   23
   6Simple cerium-triethanolamine complex: Synthesis, characterization, thermal decomposition and its application to prepare ceria support for platinum catalysts used in methane steam reformingWattanathana W., Nootsuwan N., Veranitisagul C., Koonsaeng N., Laosiripojana N., Laobuthee A.2015Journal of Molecular Structure
   1089,pp. 9-15
   21
   7Samarium doped ceria (SDC) synthesized by a metal triethanolamine complex decomposition method: Characterization and an ionic conductivity studyWattanathana W., Veranitisagul C., Wannapaiboon S., Klysubun W., Koonsaeng N., Laobuthee A.2017Ceramics International
   43(13),pp. 9823-9830
   21
   83,4-Dihydro-1,3-2H-benzoxazines: Novel reducing agents through one electron donation mechanism and their application as the formation of nano-metallic silver coatingKaewvilai A., Wattanathana W., Jongrungruangchok S., Veranitisagul C., Koonsaeng N., Laobuthee A.2015Materials Chemistry and Physics
   167,pp. 9-13
   18
   9Novel luminescent PLA/MgAl2O4:Sm3+ composite filaments for 3D printing applicationRimpongpisarn T., Wattanathana W., Sukthavorn K., Nootsuwan N., Hanlumyuang Y., Veranitisagul C., Laobuthee A.2019Materials Letters
   237,pp. 270-273
   16
   10Aluminium complexes containing salicylbenzothiazole ligands and their application in the ring-opening polymerisation of rac-lactide and ϵ-caprolactoneNakonkhet C., Nanok T., Wattanathana W., Chuawong P., Hormnirun P.2017Dalton Transactions
   46(33),pp. 11013-11030
   15
   11The effect of alkali and ce(III) ions on the response properties of benzoxazine supramolecules prepared via molecular assemblyKaewvilai A., Rujitanapanich S., Wattanathana W., Veranitisagul C., Suramitr S., Koonsaeng N., Laobuthee A.2012Molecules
   17(1),pp. 511-526
   15
   12Preliminary study of Pd/CeO2 derived from cerium complexes as solid support catalysts for hydrogenation reaction in a micro-reactorWattanathana W., Lakkham A., Kaewvilai A., Koonsaeng N., Laobuthee A., Veranitisagul C.2011Energy Procedia
   9,pp. 568-574
   13
   13Crystal structure and novel solid-state fluorescence behavior of the model benzoxazine monomer: 3,4-Dihydro-3,6-dimethyl-1,3,2H-benzoxazineWattanathana W., Nonthaglin S., Veranitisagul C., Koonsaeng N., Laobuthee A.2014Journal of Molecular Structure
   1074,pp. 118-125
   12
   14Solvatochromic triazaborolopyridinium probes toward ultra-sensitive trace water detection in organic solventsNootem J., Sattayanon C., Namuangruk S., Rashatasakhon P., Wattanathana W., Tumcharern G., Chansaenpak K., Chansaenpak K.2020Dyes and Pigments
   181
   11
   15Crystallographic, spectroscopic (FT-IR/FT-Raman) and computational (DFT/B3LYP) studies on 4,4′-diethyl-2,2′-[methylazanediylbis(methylene)]diphenolWattanathana W., Nootsuwan N., Veranitisagul C., Koonsaeng N., Suramitr S., Laobuthee A.2016Journal of Molecular Structure
   1109,pp. 201-208
   10
   16Development of antimicrobi al hybrid materials from polylactic acid and nano-silver coated chitosanNootsuwan N., Sukthavorn K., Wattanathana W., Jongrungruangchok S., Veranitisagul C., Koonsaeng N., Laobuthee A.2018Oriental Journal of Chemistry
   34(2),pp. 683-692
   8
   17Development of novel hybrid materials from polylactic acid and nano-silver coated carbon black with distinct antimicrobial and electrical propertiesNootsuwan N., Wattanathana W., Jongrungruangchok S., Veranitisagul C., Koonsaeng N., Laobuthee A.2018Journal of Polymer Research
   25(4)
   7
   18BaFe12O19 from thermal decomposition of bimetallic triethanolamine complex as magnetic filler for bioplasticsVeranitisagul C., Wattanathana W., Nantharak W., Jantaratana P., Laobuthee A., Koonsaeng N.2016Materials Chemistry and Physics
   177,pp. 48-55
   7
   192-{[(2-Hydroxy-3,5-dimethylbenzyl)(methyl)amino]-methyl}-4,6-dimethylphenolVeranitisagul C., Wattanathana W., Kaewvilai A., Duangthongyou T., Laobuthee A., Koonsaeng N.2012Acta Crystallographica Section E: Structure Reports Online
   68(6)
   5
   204,4′-Diethyl-2,2′-[(N-cyclohexylimino)-bis(methylene)]diphenolWattanathana W., Veranitisagul C., Kaewvilai A., Laobuthee A., Koonsaeng N.2012Acta Crystallographica Section E: Structure Reports Online
   68(10)
   5
   21Antimicrobial, conductive, and mechanical properties of AgCB/PBS composite systemVeranitisagul C., Wattanathana W., Wannapaiboon S., Hanlumyuang Y., Sukthavorn K., Nootsuwan N., Chotiwan S., Phuthong W., Jongrungruangchok S., Laobuthee A.2019Journal of Chemistry
   2019
   5
   22Novel c-Myc–targeting compound N, N-Bis (5-ethyl-2-hydroxybenzyl) methylamine for mediated c-Myc ubiquitin-proteasomal degradation in lung cancer cellsSriratanasak N., Petsri K., Laobuthee A., Wattanathana W., Vinayanuwattikun C., Luanpitpong S., Chanvorachote P.2020Molecular Pharmacology
   98(2),pp. 130-142
   4
   23Crystal structure, Hirshfeld surface analysis and computational study of a rhodamine B salicylaldehyde Schiff base derivativeSuramitr S., Teanwarawat J., Ithiapa N., Wattanathana W., Suramitr A.2020Acta Crystallographica Section E: Crystallographic Communications
   76,pp. 1027-1032
   4
   24Dielectric and mechanical properties of poly(butylene succinate) thin film composites incorporated with barium strontium titanate powderNootsuwan N., Plungpongpan K., Wattanathana W., Koonsaeng N., Laobuthee A., Manuspiya H.2016Integrated Ferroelectrics
   174(1),pp. 155-166
   4
   25Preparation of Palladium-Impregnated Ceria by Metal Complex Decomposition for Methane Steam Reforming CatalysisWattanathana W., Wannapaiboon S., Wannapaiboon S., Veranitisagul C., Laosiripojana N., Koonsaeng N., Laobuthee A.2017Advances in Materials Science and Engineering
   2017
   4
   263,4-Dihydro-1,3-2H-Benzoxazines: Uses Other Than Making PolybenzoxazinesWattanathana W., Veranitisagul C., Koonsaeng N., Laobuthee A.2017Advanced and Emerging Polybenzoxazine Science and Technology
   ,pp. 75-88
   4
   27Barium ferrite prepared by modified Pechini method: effects of chloride and nitrate counter ions on microstructures and magnetic propertiesWattanathana W., Nantharak W., Wannapaiboon S., Jantaratana P., Veranitisagul C., Koonsaeng N., Laobuthee A.2018Journal of Materials Science: Materials in Electronics
   29(2),pp. 1542-1553
   3
   28Dibenzopleiadiene-embeded polyaromatics: Via [4 + 3] annulative decarbonylation/decarboxylationKantarod K., Worakul T., Soorukram D., Kuhakarn C., Reutrakul V., Surawatanawong P., Wattanathana W., Leowanawat P.2021Organic Chemistry Frontiers
   8(3),pp. 522-530
   3
   29The synergy of CHEF and ICT toward fluorescence ‘turn-on’ probes based on push-pull benzothiazoles for selective detection of Cu2+ in acetonitrile/water mixtureNootem J., Daengngern R., Sattayanon C., Wattanathana W., Wannapaiboon S., Rashatasakhon P., Chansaenpak K., Chansaenpak K.2021Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry
   415
   2
   30Crystal structure and Hirshfeld surface analysis of the product of the ring-opening reaction of a dihydrobenzoxazine: 6,6′-[(cyclohexylazanediyl)bis(methylene)]bis(2,4-dimethylphenol)Wannapaiboon S., Hanlumyuang Y., Chansaenpak K., Pinyou P., Veranitisagul C., Laobuthee A., Wattanathana W.2020Acta Crystallographica Section E: Crystallographic Communications
   76,pp. 1239-1244
   2
   31Crystal structure and hirshfeld surface analysis of bis(Triethanolamine)nickel(II) dinitrate complex and a revelation of its characteristics via spectroscopic, electrochemical and dft studies towards a promising precursor for metal oxides synthesisDeeloed W., Wannapaiboon S., Pansiri P., Kumpeerakij P., Phomphrai K., Laobuthee A., Hanlumyuang Y., Suramitr S., Pinyou P., Wattanathana W.2020Crystals
   10(6),pp. 1-18
   2
   32Crystal structure, Hirshfeld surface analysis and computational study of 2-chloro-N-[4-(methylsulfanyl)phenyl]acetamideMongkholkeaw S., Songsasen A., Duangthongyou T., Chainok K., Suramitr S., Wattanathana W., Wannalerse B.2020Acta Crystallographica Section E: Crystallographic Communications
   76,pp. 594-598
   2
   33A systematic variation in cationic distribution and its influence on the magnetization of mixed-metal (nickel and zinc) cobaltite spinelsDeeloed W., Wattanathana W., Jantaratana P., Prompinit P., Wannapaiboon S., Singkammo S., Sattayaporn S., Laobuthee A., Suramitr S., Hanlumyuang Y.2020Materials Research Express
   7(9)
   1
   34Novel dihydro-1,3,2h-benzoxazine derived from furfurylamine: Crystal structure, hirshfeld surface analysis, photophysical property, and computational studyWattanathana W., Hanlumyuang Y., Wannapaiboon S., Chansaenpak K., Pinyou P., Nanok T., Kanjanaboos P.2021Crystals
   11(5)
   1
   35Characterization, luminescence and dye adsorption study of manganese and samarium doped and co-doped zinc sulfide phosphorsYaemphutchong S., Wattanathana W., Deeloed W., Panith P., Wuttisarn R., Ketruam B., Singkammo S., Laobuthee A., Wannapaiboon S., Hanlumyuang Y.2020Optical Materials
   107
   1
   36Influences of chemical functionalities on crystal structures and electrochemical properties of dihydro-benzoxazine dimer derivativesSuetrong N., Chansaenpak K., Impeng S., Pinyou P., Blay V., Blay-Roger R., Lisnund S., Kanjanaboos P., Hanlumyuang Y., Wannapaiboon S., Wattanathana W.2021Crystals
   11(8)
   1
   37Bodipy-pyridylhydrazone probe for fluorescence turn-on detection of fe3+ and its bioimaging applicationNootem J., Sattayanon C., Daengngern R., Kamkaew A., Wattanathana W., Wannapaiboon S., Rashatasakhon P., Chansaenpak K., Chansaenpak K.2021Chemosensors
   9(7)
   1
   38Benzoxazine dimer analogue targets integrin β3 in lung cancer cells and suppresses anoikis resistance and migrationSriratanasak N., Nonpanya N., Wattanathana W., Chanvorachote P.2020Anticancer Research
   40(5),pp. 2583-2589
   1
   39Titanium complexes of pyrrolylaldiminate ligands and their exploitation for the ring-opening polymerization of cyclic estersUpitak K., Wattanathana W., Nanok T., Chuawong P., Hormnirun P.2021Dalton Transactions
   50(31),pp. 10964-10981
   0
   40Crystallographic and spectroscopic investigations on oxidative coordination in the heteroleptic mononuclear complex of cerium and benzoxazine dimerWattanathana W., Suetrong N., Kongsamai P., Chansaenpak K., Chuanopparat N., Hanlumyuang Y., Kanjanaboos P., Wannapaiboon S.2021Molecules
   26(17)
   0
   41Oxidative thermal conversion of hydrothermal derived precursors toward the mixed-metal cobaltite spinel oxides (Znco2o4 and nico2o4): In-situ investigation by synchrotron-radiation xrd and xas techniquesDeeloed W., Hanlumyuang Y., Limphirat W., Suramitr S., Chansaenpak K., Kanjanaboos P., Wannapaiboon S., Wattanathana W.2021Crystals
   11(10)
   0
   42Effects of Re on Vacancy Mobility in a Ni-Re System: An Atomistic StudyLa-Ongtup N., Wannapaiboon S., Pinyou P., Wattanathana W., Hanlumyuang Y.2021Journal of Chemistry
   2021
   0
   43Effects of Raschig Ring Packing Patterns on Pressure Drop, Heat Transfer, Methane Conversion, and Coke Deposition on a Semi-pilot-scale Packed Bed ReformerChutichairattanaphum N., Narataruksa P., Pana-Suppamassadu K., Tungkamani S., Prapainainar C., Chotiwan S., Wattanathana W.2019Chemical and Biochemical Engineering Quarterly
   33(2),pp. 191-211
   0
   44Efficiency of organic corrosion inhibitors derived from Thai-bael fruit extract for preventing corrosion in carbon steelsManantapong P., Chaipunya N., Wannapaiboon S., Chirawatkul P., Wattanathana W., Hanlumyuang Y.2020Asian Journal of Chemistry
   32(8),pp. 2043-2050
   0
   45Synthesis, X-Ray Crystallography, Theoretical Investigation and Optical Properties of 2-Chloro-N-(2,4-dinitrophenyl) AcetamideJansukra P., Wattanathana W., Duangthongyou T., Wannapaiboon S., Songsasean A., Suramitr S., Tuntulani T., Browning C.S., Wannalerse B.2021Journal of Chemical Crystallography
   0