Search Result of "Precipitation"

About 181 results
Img
Img

งานวิจัย

การบำบัดธาตุอาหารในน้ำเสียฟาร์มสุกรด้วยการตกตะกอนเป็นสตรูไวท์ (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปิยาภรณ์ สมสมัคร, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgปานยจิตต์ พลับใจบุญ

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img

งานวิจัย

การเก็บและวิเคราะห์การตกสะสมของกรดในพื้นที่ภาคตะวันออก (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุนทรี ขุนทอง, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

การตกตะกอนสารออกฤทธิ์สำคัญจากบัวบกด้วยเทคนิค Gas Anti -Solvent (GAS) (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.มานพ เจริญไชยตระกูล, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (2)

Img

งานวิจัย

การตกตะกอนแคลเซียมคาร์บอเนตโดยแบคทีเรียที่สามารถสร้างเอนไซม์ยูรีเอสที่แยกจากดิน (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวชนิตา บุญมาก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนสนับสนุนการทำวิจัย ระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 (Undergraduate Research Matching Fund: URMF)

Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Hydrologic Models with Radar Precipitation Data Input)

ผู้เขียน:ImgSudarat Compliew, ImgBancha Kwuanyuen

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

This study is intended to assess performance of radar quantitative precipitation estimate (QPE) input from Doppler Meteorology radar with two hydrologic models. Principal interest is not only streamflow outputs accuracy but also time require to run model simulations. The latter is crucial to determine whether it is feasible to run the models in near-real-time for decision assistance to water management officials along Lower Chi and Lower Mun rivers. This study has been intended with a goal of accuracy assessing in near-real-time inflows from numerous sideflows of the Upper Chi and Upper Mun rivers. These inflows are problematic to reservoir operations in rare event of a heavy widespread rainfall into sideflow basins. The radar quantitative precipitation estimates (QPE) are obtained from WSR-8500S radar type of the Bureau of Royal Rainmaking and Agricultural Aviation at Pimai site, A.Pimai, Nakhon Ratchasima province in the Northeast of Thailand, which used a reflectivity-rain intensity (Z-R) ; Z=294R1.33 relationship tailored for the 10-14 August 2001 rain event. The results of hydrologic models performance with this QPE input found that both two hydrologic models, Vflo TM model and HEC-HMS model can give hydrographs output trend as similar to the hydrograph record, it indicated high performance of radar input.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 041, Issue 4, Oct 07 - Dec 07, Page 782 - 791 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การปรับตัวของเกษตรกรต่อความแห้งแล้งจากการพยากรณ์โดยดัชนี Standardized Precipitation Index (SPI) และห่วงโซ่มาร์คอฟเพื่อการจัดการทรัพยากรน้ำในจังหวัดนครราชสีมา

ผู้เขียน:Imgเสาวนีย์ ดาษไธสง

ประธานกรรมการ:Imgสรวัฒน์ วิศาลาภรณ์

กรรมการร่วม:Imgดร.กอบเกียรติ ผ่องพุฒิ, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

Researcher

นางสาว ปาริชาติ พรมโชติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร

Resume

Img

Researcher

ดร. เทพไท ไชยทอง, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์

สาขาที่สนใจ:ภัยพิบัติทางธรรมชาติ, แบบจำลองดินถล่ม, geospatial analysis, hydro-geohazard

Resume

Img

งานวิจัย

โครงสร้างนาโนสังกะสีออกไซด์สำหรับใช้เป็นสารยับยั้งแบคทีเรียที่ทำให้เกิดโรคในกล้วยไม้ (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุชีวัน กรอบทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:โครงการรจัดตั้งภาควิชาฟิสิกส์

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การตกตะกอนโลหะหนักด้วยสารสกัดแทนนินจากใบมันสำปะหลัง

ผู้เขียน:Imgอิสราภรณ์ หริมพานิช

ประธานกรรมการ:Imgวัลลภ อารีรบ

กรรมการร่วม:Imgดร.นิพนธ์ ตังคณานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, Imgนิพนธ์ ตังคณานุรักษ์, ImgSudchai Kumnerdmanee

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 14

หัวเรื่อง:การศึกษาหาความสัมพันธ์รายวันระหว่างปริมาณฝน ปริมาณน้ำท่า กับค่า API และแนวโน้มค่า API สูงสุด เฉลี่ยและต่ำสุดรายปีในพื้นที่ลุ่มน้ำตาปีตอนยน

Img

ที่มา:Chemosphere

หัวเรื่อง:Abiotic transformation of high explosives by freshly precipitated iron minerals in aqueous FeII solutions

Img

ที่มา:กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หัวเรื่อง:การเก็บและวิเคราะห์การตกสะสมของกรดในพื้นที่ภาคตะวันออก

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุนทรี ขุนทอง, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 52

หัวเรื่อง:การตกตะกอนสารออกฤทธิ์สาคัญจากสารสกัดบัวบกด้วยเทคนิค Gas Anti-Solvent

12345678910