การพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาเพื่อใช้ในการสังเคราะห์พอลิเมอร์ชีวภาพโดยอาศัยปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชันแบบเปิดวงของมอนอเมอร์ชนิดเอสเทอร์วงปิด