การปรับอัตราธาตุอาหารหลักสำหรับมันสำปะหลังซึ่งปลูกในดินเสื่อมโทรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ถูกปรับปรุงด้วยวัสดุอินทรีย์เหลือทิ้ง และผลสะสมต่อการเปลี่ยนแปลงสมบัติดิน