การประเมินความเปราะบางต่อการกัดเซาะชายฝั่งทะเล

Publish Year International Journal 4
2021 inดร.สมปรารถนา ฤทธิ์พริ้ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPattrakorn Nidhinarangkoon , exKeiko Udo, exHiroaki Shirakawa, "The Comparative Study of Adaptation Measure to Sea Level Rise in Thailand", Journal of Marine Science and Engineering, ปีที่ 9, ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2021
2021 exMasashi Kiguchi, exKumiko Takata, exNaota Hanasaki, exBoonlert Archevarahuprok, exAdisorn Champathong, exEiji Ikoma, inดร.ชัยพร ใจแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุดสายสิน แก้วเรือง, รองศาสตราจารย์, exShinjiro Kanae, exSo Kazama, exKoichiro Kuraji, exKyoko Matsumoto, exShinichiro Nakamura, exDzung Nguyen Le, exKeigo Noda, inดร.นภาพร เปี่ยมสง่า, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.มงคล รักษาพัชรวงศ์, รองศาสตราจารย์, inดร.เปรม รังสิวณิชพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สมปรารถนา ฤทธิ์พริ้ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exHiroaki Shirakawa, exChatuphorn Somphong, exMallika Srisutham, exDesell Suanburi, inดร.วีระเกษตร สวนผกา, รองศาสตราจารย์, exTaichi Tebakari, inดร.ยงยุทธ ไตรสุรัตน์, ศาสตราจารย์, exKeiko Udo, exSanit Wongsa, exTomohito Yamada, exKoshi Yoshida, inดร.ธัญญะ เกียรติวัฒน์, รองศาสตราจารย์, exTaikan Oki, "A review of climate-change impact and adaptation studies for the water sector in Thailand", Environmental research letters, ปีที่ 16, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2021, หน้า 023004
2020 exPattrakorn Nidhinarangkoon , inดร.สมปรารถนา ฤทธิ์พริ้ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exKeiko Udo, "Impact of Sea Level Rise on Tourism Carrying Capacity in Thailand", Journal of Marine Science and Engineering, ปีที่ 8, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2020, หน้า 1-10
2020 exChatuphorn Somphong, exKeiko Udo, inดร.สมปรารถนา ฤทธิ์พริ้ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exHiroaki Shirakawa, "Beach Nourishment as an Adaptation to Future Sandy Beach Loss Owing to Sea-Level Rise in Thailand", Journal of Marine Science and Engineering, ปีที่ 8, ฉบับที่ 9, สิงหาคม 2020, หน้า 659-1-14
Publish Year National Journal 2
2020 exรัฐพล รุ่งโรจน์เจริญผล, inดร.สมปรารถนา ฤทธิ์พริ้ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "แนวทางเลือกเพื่อการปรับปรุงปากร่องน้ําสะกอม", วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , ปีที่ 28, ฉบับที่ 9, กันยายน 2020, หน้า 1703-1716
2017 exนางสาววนิดา เกกาฤทธิ์, inดร.สมปรารถนา ฤทธิ์พริ้ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาเปรียบเทียบค่าน้ำหนักดัชนีชี้วัดความเปราะบางของพื้นที่ชายฝั่งจากคลื่นพายุซัดฝั่ง", วิศวสารลาดกระบัง, ปีที่ 34, ฉบับที่ 4, ธันวาคม 2017, หน้า 44-51
Publish Year International Conference 4
2019 exKyoko Matsumoto, inดร.สมปรารถนา ฤทธิ์พริ้ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exMasashi Kiguchi, exTaikan Oki, "Perception of climate change and adaptation in rural area in Thailand", THA 2019 International Conference on Water Management and Climate Change towards Asia's Water-Energy-Food Nexus and SDGs, 23 - 25 มกราคม 2019, กรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2019 inดร.สมปรารถนา ฤทธิ์พริ้ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exภัทรกร นิธินรางกูร, "ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความตั้งใจใช้งานแอปพลิเคชันนิตยสารดิจิทัลในกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย", The 6th International Conference on Coastal and Ocean Engineering, 25 - 28 เมษายน 2019, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2018 inดร.สมปรารถนา ฤทธิ์พริ้ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSarawut Sungngam, "The Assessment for Coastal Erosion Vulnerability: A Case Study of Songkhla, Thailand", The 11th Regional Conference on Environmental Engineering 2018 (RCEnvE-2018), 27 - 28 กันยายน 2018, พนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา
2018 exภัทรกร นิธินรางกูร, inดร.สมปรารถนา ฤทธิ์พริ้ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exHitoshi Tanaka, "Shoreline changes by using Google Earth images with tidal correction: A case study of Samui Island, Thailand", The 8th International Conference on Fluid Mechanics (ICFM8), 25 - 28 กันยายน 2018, Sendai ญี่ปุ่น
Publish Year National Conference 5
2020 inดร.สมปรารถนา ฤทธิ์พริ้ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exขวัญชนก คุณกิตติ, "การกำหนดระยะถอยร่นชายฝั่งทะเล กรณีศึกษา:หาดชลาทัศน์ จังหวัดสงขลา", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 25, 15 - 17 กรกฎาคม 2020, Online ชลบุรี ประเทศไทย
2019 exภัทรกร นิธินรางกูร, inดร.สมปรารถนา ฤทธิ์พริ้ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาเปรียบเทียบวิธีการระบุแนวชายฝั่งทะเล", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 24, 10 - 12 กรกฎาคม 2019, อุดรธานี ประเทศไทย
2018 exรัฐพล รุ่งโรจน์เจริญผล, inดร.สมปรารถนา ฤทธิ์พริ้ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลกระทบจากเขื่อนกันทรายและคลื่นปากร่องน้าสะกอมต่อการเปลี่ยนแปลงชายฝั่ง", การประชุมวิชาการครั้งที่ 56 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2018 exรัฐพล รุ่งโรจน์เจริญผล, inดร.สมปรารถนา ฤทธิ์พริ้ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การเคลื่อนที่ของตะกอนทรายชายฝั่งบริเวณปากแม่น้ำสะกอม จังหวัดสงขลา", การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 6 - 7 ธันวาคม 2018, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
2017 exวนิดา เกกาฤทธิ์, inดร.สมปรารถนา ฤทธิ์พริ้ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การประเมินความเปราะบางของพื้นที่ชายฝั่งจากคลื่นพายุซัดฝั่ง", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 22, 18 - 20 กรกฎาคม 2017, อื่นๆ ประเทศไทย