การประเมินคุณค่าทางโภชนาการและคุณสมบัติทางด้านโภชนเภสัชของพืชตระกูลถั่วในสกุล Vigna เพื่อการพัฒนาและใช้ประโยชน์เป็นอาหารเพื่อสุขภาพ

Publish Year National Conference 2
2019 exประภาสิริ องค์รักษ์, inนางสาวสมนึก พรมแดง, inดร.สนธิชัย จันทร์เปรม, รองศาสตราจารย์, inดร.อนุรักษ์ อรัญญนาค, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.กนกวรรณ เที่ยงธรรม, อาจารย์, inดร.ประกิจ สมท่า, รองศาสตราจารย์, inดร.พรศิริ เลี้ยงสกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ สารแอนโทไซยานิน และ ฟีนอลิกรวม ในพืชสกุล Vigna 15 พันธุ์", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 57, 30 มกราคม 2019, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2019 exชณานิศ เฉ่งสมบูรณ์, exประภาสิริ องค์รักษ์, inดร.สนธิชัย จันทร์เปรม, รองศาสตราจารย์, inดร.อนุรักษ์ อรัญญนาค, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ประกิจ สมท่า, รองศาสตราจารย์, inดร.กนกวรรณ เที่ยงธรรม, อาจารย์, inดร.พีรพงษ์ แสงวนางค์กูล, inดร.พรศิริ เลี้ยงสกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "องค์ประกอบทางโภชนาการในเมล็ดพืชสกุล Vigna พันธุ์ปลูกและพันธุ์ป่า", การประชุมทางวิชาการครั้งที่ 57, 30 มกราคม 2019, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย