การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมและการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของปลานิล (Oreochromis niloticus) แล่แช่เย็นโดยการใช้สารสกัดจากเศษเหลือจากการตัดแต่งเห็ดเข็มทอง (Flammulina velutipes)