การปรับปรุงคุณภาพและความแม่นยำของแบบจำลองวิถีเมแทบอลิซึมระดับจีโนมของ Aspergillus oryzae โดยการค้นหาและศึกษาหน้าที่ของโปรตีนขนส่งด้วยเทคนิคทางชีวสารสนเทศ

Publish Year International Journal 1
2016 exRaethong, N., inดร.จิรศักดิ์ วงศ์เอกบุตร, รองศาสตราจารย์, exLaoteng, K., inนางสาววรรณวิภา วงศ์แสงนาค, รองศาสตราจารย์, "Sequence- and Structure-Based Functional Annotation and Assessment of Metabolic Transporters in Aspergillus oryzae: A Representative Case Study", BioMed Research International, ปีที่ 2016, ฉบับที่ -, กรกฎาคม 2016
Publish Year International Conference 1
2015 exณชล แร่ทอง, exดร. กอบกุล เหล่าเท้ง, inนางสาววรรณวิภา วงศ์แสงนาค, รองศาสตราจารย์, inดร.จิรศักดิ์ วงศ์เอกบุตร, รองศาสตราจารย์, "การจำลองแบบทางพลวัตเชิงโมเลกุลของ 3-Methylcrotonyl-CoA Carboxylase ใน Aspergillus oryzae", The 6th International Conference on Computational Systems-Biology and Bioinformatics (CSBio2015)-The Next-Generation Computational Biology, 24 พฤศจิกายน 2015
Publish Year National Conference 1
2015 exนส. ณชล แร่ทอง, inนางสาววรรณวิภา วงศ์แสงนาค, รองศาสตราจารย์, inดร.จิรศักดิ์ วงศ์เอกบุตร, รองศาสตราจารย์, "การสร้างแบบจำลองโมเลกุลของ 3-Methylcrotonyl-CoA Carboxylase ใน Aspergillus oryzae", การประชุมวิชาการด้านจีโนมิกส์ ชีวสารสนเทศศาสตร์ และชีววิทยาเชิงระบบ, 10 - 11 กันยายน 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย