Conference

The 6th International Conference on Computational Systems-Biology and Bioinformatics (CSBio2015)-The Next-Generation Computational Biology (ISBN: 9789744567727)
นานาชาติ
24 พฤศจิกายน 2015
-
-

Author

Output From Project

การปรับปรุงคุณภาพและความแม่นยำของแบบจำลองวิถีเมแทบอลิซึมระดับจีโนมของ Aspergillus oryzae โดยการค้นหาและศึกษาหน้าที่ของโปรตีนขนส่งด้วยเทคนิคทางชีวสารสนเทศ

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การปรับปรุงคุณภาพและความแม่นยำของแบบจำลองวิถีเมแทบอลิซึมระดับจีโนมของ Aspergillus oryzae แหล่งทุน :สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.,28 ม.ค. 2016 - 27 ม.ค. 2017