Conference

การประชุมวิชาการด้านจีโนมิกส์ ชีวสารสนเทศศาสตร์ และชีววิทยาเชิงระบบ
ชาติ
10 - 11 กันยายน 2015
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
-

Author

Output From Project

การปรับปรุงคุณภาพและความแม่นยำของแบบจำลองวิถีเมแทบอลิซึมระดับจีโนมของ Aspergillus oryzae โดยการค้นหาและศึกษาหน้าที่ของโปรตีนขนส่งด้วยเทคนิคทางชีวสารสนเทศ

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การปรับปรุงคุณภาพและความแม่นยำของแบบจำลองวิถีเมแทบอลิซึมระดับจีโนมของ Aspergillus oryzae โดยการค้นหา แหล่งทุน :สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.,28 ม.ค. 2016 - 27 ม.ค. 2017