การใช้มันสำปะหลังบดเป็นอาหารผลัดขนกระตุ้นการผลัดขนในไก่ไข่

Publish Year International Journal 4
2019 exM. Chanaksorn, inดร.ชัยวัฒน์ บุญแก้ววรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อัจฉรา ขยัน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นิรัตน์ กองรัตนานันท์, รองศาสตราจารย์, "Evaluation of molt induction using cassava meal varying the length of feeding period in older (90 week) laying hens", Poultry Science, ปีที่ 98, ฉบับที่ 9, กันยายน 2019, หน้า 4131-4139
2018 inดร.นิรัตน์ กองรัตนานันท์, รองศาสตราจารย์, "Induced molt using cassava meal. 2. Effects on eggshell quality,ultrastructure, and pore density in late-phase laying hens", Poultry Science, ปีที่ 97, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2018, หน้า 1050-1058
2017 inดร.นิรัตน์ กองรัตนานันท์, รองศาสตราจารย์, exKochagate, P., exPoonpan, K, exAungsakul, J., exSopa, N , "Effects of an induced molt using cassava meal on body weight loss, blood physiology, ovarian regression, and postmolt egg production in late-phase laying hens", POULTRY SCIENCE, ปีที่ 96, ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2017, หน้า 1925-1933
2016 inดร.นิรัตน์ กองรัตนานันท์, รองศาสตราจารย์, exKanokporn Saengkudrua, "Responses of laying hens to induce molting procedures using cassava meal of variable length with or without recovery period", Agriculture and Natural Resources, ปีที่ 50, ฉบับที่ 5, กันยายน - ตุลาคม 2016, หน้า 400-407