การศึกษาตัวบ่งชี้ชีวภาพของโรคข้อเสื่อม

Publish Year International Journal 8
2023 inนายสิรันดร์ ถึกอ่ำ, inนายศราวุธ อย่างธารา, inดร.วิน สุรเชษฐพงษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.ศราวรรณ แก้วมงคล(ธนศิลป์), รองศาสตราจารย์, inนายกัญจน์ แก้วมงคล, รองศาสตราจารย์, inดร.นริศ เต็งชัยศรี, ศาสตราจารย์, "Bacterial DNA and osteoarthritis in dogs with patellar luxation and cranial cruciate ligament rupture", Veterinary World, ปีที่ 16, ฉบับที่ 10, ตุลาคม 2023, หน้า 2049-2054
2019 exJiradet Trairatthanom, exSasithorn Trairatthanom, inดร.นริศ เต็งชัยศรี, ศาสตราจารย์, "A retrospective study of the effect of single dose intra-articular hyaluronic acid injection on postoperative recovery in dogs undergoing stifle surgery", เวชชสารสัตวแพทย์, ปีที่ 49, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2019, หน้า 319-326
2017 inดร.นริศ เต็งชัยศรี, ศาสตราจารย์, exJorg M. Steiner, exJan S. Suchodolski, inดร.พันพิชา สัตถาสาธุชนะ, รองศาสตราจารย์, "Association of gingivitis with dental calculus thickness or dental calculus coverage and subgingival bacteria in feline leukemia virus-and feline immunodeficiency virus-negative cats", Canadian Journal of Veterinary Research, ปีที่ 81, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2017, หน้า 46-52
2015 exMahidol, C., inนางสาวสิริรัตน์ นิยม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายชัยกร ฐิติญาณพร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อภินันท์ สุประเสริฐ, ศาสตราจารย์, inดร.นริศ เต็งชัยศรี, ศาสตราจารย์, "Effects of continuous intravenous infusion of morphine and morphine-tramadol on the minimum alveolar concentration of sevoflurane and electroencephalographic entropy indices in dogs", Veterinary Anaesthesia and Analgesia, ปีที่ 42, ฉบับที่ 2, มีนาคม - มิถุนายน 2015, หน้า 182-186
2015 inดร.นริศ เต็งชัยศรี, ศาสตราจารย์, exTravis W. Hein, exYi Ren, exLih Kuo, "Endothelin-1 impairs coronary arteriolar dilation: Role of p38 kinase-mediated superoxide production from NADPH oxidase", Journal of Molecular and Cellular Cardiology, ปีที่ 86, ฉบับที่ 2015, กันยายน 2015, หน้า 75-84
2015 exChulabhorn Mahidol, inดร.นริศ เต็งชัยศรี, ศาสตราจารย์, "Optimal cutoff points of entropy indices for use in predicting responses elicited during determination of minimum alveolar concentration of sevoflurane in dogs.", American Journal of Veterinary Research, ปีที่ 76, ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2015, หน้า 500-506
2014 inดร.นริศ เต็งชัยศรี, ศาสตราจารย์, inนายวุฒิวงศ์ ธีระพันธ์, อาจารย์, inดร.สันติ แก้วโมกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางอมรรัตน์ ศาสตรวาหา, รองศาสตราจารย์, "Abdominal obesity is associated with heart disease in dogs", BMC Veterinary Research, ปีที่ 10, ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2014, หน้า 1-16
2014 exHein, TW, exQamirani, E, exRen, Y, exXu, X, inดร.นริศ เต็งชัยศรี, ศาสตราจารย์, exKuo, L, "Selective Activation of Lectin-Like Oxidized Low-Density Lipoprotein Receptor-1 Mediates C-Reactive Protein-Evoked Endothelial Vasodilator Dysfunction in Coronary Arterioles", CIRCULATION RESEARCH, ปีที่ 114, ฉบับที่ 1, มกราคม 2014, หน้า 92-100
Publish Year International Conference 5
2015 exWijitr Sutthiprapa, exAnanya Pongpradit, inดร.นริศ เต็งชัยศรี, ศาสตราจารย์, "SURGICAL MANAGEMENT OF PERINEAL HERNIA IN DOGS WITH SACROISCHIAL SUTURE", 40th World Small Animal Veterinary Association Congress, 15 - 18 พฤษภาคม 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 exPrangtip Phuwapattanachart, inดร.นริศ เต็งชัยศรี, ศาสตราจารย์, "ANALGESIC EFFECTS OF FIROCOXIB IN CATS AFTER OVARIOHYSTERECTOMY", 40th World Small Animal Veterinary Association Congress, 15 - 18 พฤษภาคม 2015, - กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 inดร.นริศ เต็งชัยศรี, ศาสตราจารย์, exPrangtip Phuwapattanachart, "COMPARISON OF TOLFENAMIC ACID AND ROBENACOXIB FOR POSTOPERATIVE ANALGESIA IN CATS AFTER OVARIOHYSTERECTOMY", American College of Veterinary Internal Medicine 2015 Forum, 3 - 6 มิถุนายน 2015, ิอินดีแอนาโปลิส อินดีแอนา สหรัฐอเมริกา
2014 exChulabhorn Mahidol, inนางสาวสิริรัตน์ นิยม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exเกตุแก้ว วาสนาสุข, exณัฎฐิกา โกฎแสง, inดร.นริศ เต็งชัยศรี, ศาสตราจารย์, "Entropy Indices are Predictive of an Awake Response Elicited DuringSevoflurane Anesthesia in Dogs", ACVIM Forum, 4 - 7 มิถุนายน 2014, แนสวิล เทนเนสซี สหรัฐอเมริกา
2014 inดร.นริศ เต็งชัยศรี, ศาสตราจารย์, inนายวุฒิวงศ์ ธีระพันธ์, อาจารย์, inดร.สันติ แก้วโมกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางอมรรัตน์ ศาสตรวาหา, รองศาสตราจารย์, "Abdominal Obesity is Predictive of Heart Disease in Dogs", ACVIM Forum, 4 - 7 มิถุนายน 2014, แนสวิล เทนเนสซี สหรัฐอเมริกา