กระบวนการบำบัดน้ำเสียชุมชนทางเลือกใหม่เพื่อการนำน้ำกลับมาใช้ซ้ำ และสร้างพลังงานทดแทน

Sub Project

Publish Year International Conference 2
2013 inพงศ์ศักดิ์ หนูพันธ์, รองศาสตราจารย์, exนางสาวสุภาภรณ์ พันวิลัย, exนางสาวแสงดาว แสงสุวรรณ์, inดร.มงคล ดำรงค์ศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exJ. Munakata-Marr, "Experiences in the Implementation of Anammox Bacteria in Biofilms used for Nitrogen Removal in Wastewater", 9th International Conference on Biofilm Reactors, 28 - 31 พฤษภาคม 2013, Paris สาธารณรัฐฝรั่งเศส
2013 exN. Pama, inดร.สัญญา สิริวิทยาปกรณ์, รองศาสตราจารย์, "Accumulation of Cr and Ni in sediment from industrial park effluent receiving waterway, Phra Nakhon Si Ayutthaya, Thailand", Tokyo Tech - KU Joint Seminar on Infrastructure Development, October 31, 2013, 31 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2013, โตเกียว ญี่ปุ่น
Publish Year National Conference 3
2014 exพนธวิชญ์ เอี่ยมสินธร, inพงศ์ศักดิ์ หนูพันธ์, รองศาสตราจารย์, "การกำจัดไนโตรเจนในระบบเอสบีอาร์ด้วยดีไนตริฟิเคชันแบบเติมอากาศโดยใช้อะซิเตทเป็นแหล่งคาร์บอน", การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั้งที่ 13, 26 - 28 มีนาคม 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2012 exทิพวรรณ บุญวัฒน์, inดร.สัญญา สิริวิทยาปกรณ์, รองศาสตราจารย์, inพงศ์ศักดิ์ หนูพันธ์, รองศาสตราจารย์, "ประสิทธิภาพการกําจัดไนโตรเจนของเชื้ออนาม็อกบนตัวกลางชนิดต่างๆในถังปฎิกรณ์ซีเควนซิ่งแบตซ์", การประชุมวิชาการครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 7 ธันวาคม 2012, นครปฐม ประเทศไทย
2012 exแสงดาว แสงสุวรรณ์, inดร.สัญญา สิริวิทยาปกรณ์, รองศาสตราจารย์, inพงศ์ศักดิ์ หนูพันธ์, รองศาสตราจารย์, "ผลของอะซิเตตต่อประสิทธิภาพการกำจัดไนโตรเจนด้วยกระบวนการอนาม็อกในถังปฏิกรณ์แบบซีเควนซิ่งแบตซ์ที่มีตัวกลางสัมผัส", การประชุมวิชาการครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 7 ธันวาคม 2012, นครปฐม ประเทศไทย