Conference

Article
การกำจัดไนโตรเจนในระบบเอสบีอาร์ด้วยดีไนตริฟิเคชันแบบเติมอากาศโดยใช้อะซิเตทเป็นแหล่งคาร์บอน
Conference
การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั้งที่ 13 (ISBN: 9789744667151)
Class
ชาติ
Date
26 - 28 มีนาคม 2014
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
"-"
Related Link
-