เทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสียจากชุมชนที่เหมาะสมใช้ระบบบำบัดแบบติดที่เพื่อการนำน้ำที่ใช้แล้วนำกลับมาใช้ซ้ำ

Publish Year International Journal 1
2014 exPanwivia, S., exSirvithayapakorn, S., exWantawin, C., inพงศ์ศักดิ์ หนูพันธ์, รองศาสตราจารย์, exMunakata-Marr, J., "Comparison of nitrogen removal rates and nitrous oxide production from enriched anaerobic ammonium oxidizing bacteria in suspended and attached growth reactors", Journal of Environmental Science and Health - Part A Toxic/Hazardous Substances and Environmental Engineering, ปีที่ 49, ฉบับที่ 7, มิถุนายน 2014, หน้า 851-856
Publish Year National Conference 2
2012 exมธุรส วังชนะชัย, exณัฏฐ์ ภู่เกิดสิน, exศิริพร ลาภเกียรติถาวร, inพงศ์ศักดิ์ หนูพันธ์, รองศาสตราจารย์, "การคัดเลือกวัสดุสำหรับการดูดซับฟอสฟอรัสเพื่อใช้เป็นตัวกลางในระบบบึงประดิษฐ์", การประชุมวิชาการครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 7 ธันวาคม 2012, นครปฐม ประเทศไทย
2012 exณัฏฐ์ ภู่เกิดสิน, exมธุรส วังชนะชัย, exศิริพร ลาภเกียรติถาวร, inพงศ์ศักดิ์ หนูพันธ์, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาประสิทธิภาพการกำจัดไนโตรเจนและฟอสฟอรัสของตัวกลางรูปร่างต่างๆ", การประชุมวิชาการครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 7 ธันวาคม 2012, นครปฐม ประเทศไทย