การวิเคราะห์ผลของส่วนประกอบอาหารและกระบวนการแช่อิ่มต่อคุณภาพของผลไม้แช่อิ่มอบแห้ง

Publish Year National Conference 1
2012 exS. Thimthong, exY. Boonnark, inดร.รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, รองศาสตราจารย์, "Effect of alginate coating on sugar content reduction in osmotic dehydrated papaya cube.", The 38th Congress on Science and Technology of Thailand, 17 - 19 ตุลาคม 2012, Empress Convention Centre, Chiang Mai, เชียงใหม่ ประเทศไทย