การศึกษาการปนเปื้อนของอะฟลาทอกซินเอ็ม 1 ในน้ำนมดิบที่ส่งศูนย์ผลิตภัณฑ์นมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Publish Year National Journal 1
2014 inดร.กนกพร พ่วงพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายธนภูมิ มณีบุญ, inดร.ประวีร์ วิชชุลตา, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาการปนเปื้อนของอะฟลาทอกซินเอ็ม 1 ในน้ำนมดิบที่ส่งสู่ศูนย์ผลิตภัณฑ์นม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์", วารสารสัตวศาสตร์แห่งประเทศไทย, ปีที่ 1, ฉบับที่ 2, มกราคม - เมษายน 2014, หน้า 195-198
Publish Year National Conference 1
2014 inดร.กนกพร พ่วงพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายธนภูมิ มณีบุญ, inดร.ประวีร์ วิชชุลตา, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาการปนเปื้อนของอะฟลาทอกซินเอ็ม 1 ในน้ำนมดิบที่ส่งสู่ศูนย์ผลิตภัณฑ์นม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์", การประชุมสัตวศาสตร์แห่งประเทศไทย, 18 - 19 มิถุนายน 2014, เมือง เชียงใหม่ ประเทศไทย