Conference

Article
การศึกษาการปนเปื้อนของอะฟลาทอกซินเอ็ม 1 ในน้ำนมดิบที่ส่งสู่ศูนย์ผลิตภัณฑ์นม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Conference
การประชุมสัตวศาสตร์แห่งประเทศไทย
Class
ชาติ
Date
18 - 19 มิถุนายน 2014
Location
เมือง เชียงใหม่ ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-