การสังเคราะห์คอปเปอร์ออกไซด์-ซิงค์ออกไซด์-เซอร์โคเนียมไดออกไซด์ด้วยกระบวนการ โซล-เจล สำหรับเร่งปฏิกิริยาในการเติมไฮโดรเจนของคาร์บอนไดออกไซด์เพื่อผลิตเมทานอล