Journal

Ceramics International (ISSN: 02728842)
39
3
3371-3375
เมษายน 2013
นานาชาติ
-
-
-

Author

Output From Project

การสังเคราะห์คอปเปอร์ออกไซด์-ซิงค์ออกไซด์-เซอร์โคเนียมไดออกไซด์ด้วยกระบวนการ โซล-เจล สำหรับเร่งปฏิกิริยาในการเติมไฮโดรเจนของคาร์บอนไดออกไซด์เพื่อผลิตเมทานอล

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพระนครเหนือ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :สัมมนาให้กับนิสิตระดับปริญญาตรี โท และเอก,15 มิ.ย. 2012 - 15 มิ.ย. 2012