ศักยภาพในการต้านการกลายพันธุ์และต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดจากลองกอง

Publish Year National Journal 1
2011 inนางจันทร์เพ็ญ แสงประกาย, inนางสาวช่อลัดดา เที่ยงพุก, inนางสาวอภิญญา จุฑางกูร, "การตรวจสอบความเป็นพิษต่อยีนและฤทธิ์ยับยั้งการกลายพันธุ์ของสารสกัดจากลองกองโดยใช้แบคทีเรีย Salmonella", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 42, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2011, หน้า 253-256
Publish Year National Conference 1
2011 inนางจันทร์เพ็ญ แสงประกาย, inนางสาวอภิญญา จุฑางกูร, inนางสาวช่อลัดดา เที่ยงพุก, "การตรวจสอบความเป็นพิษต่อยีนและฤทธิ์ยับยั้งการกลายพันธุ์ของสารสกัดจากลองกองโดยใช้แบคทีเรีย Salmonella", การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 5, 21 - 22 กรกฎาคม 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย