การออกแบบตัวควบคุมการเคลื่อนที่สำหรับแขนหุ่นยนต์อุตสาหกรรม

Publish Year International Conference 2
2010 exWijin Suteeratanapirom1, exRapeepong Rattanawaorahirankul2, exChutima Laosapan, inดร.พีระยศ แสนโภชน์, รองศาสตราจารย์, exNattapon Chayopitak, exKanokvate Tungpimolrut, exHiroaki Kunieda , "Eliminating Friction Affect of CNC Machines Using Friction Feedforward Compensation", International Conference on Information and Communication Technology for Embedded Systems (IC-ICTES 2010), 28 - 30 มกราคม 2010, ปทุมธานี ประเทศไทย
2010 exTithiwat Therdbankerd, inดร.พีระยศ แสนโภชน์, รองศาสตราจารย์, exNattapon Chayopitak, exHideaki Fujita, "An improved Adaptive Sliding Mode ControllerDesign for Linear Permanent Magnet Motor", International Conference on Information and Communication Technology for Embedded Systems (IC-ICTES 2010), 28 - 30 มกราคม 2010, ปทุมธานี ประเทศไทย
Publish Year National Conference 9
2010 exTherdbankerd, T., inดร.พีระยศ แสนโภชน์, รองศาสตราจารย์, exChayopitak, N., exFujita, H., "Parameter identification of a linear permanent magnet motor using particle swarm optimization", ECTI-CARD 2010 , 2nd Conference on Application Research and Development, 19 พฤษภาคม 2010
2010 exWijin Suteeratanapirom, exRapeepong Rattanawaorahirankul, exChutima Laosapan, inดร.พีระยศ แสนโภชน์, รองศาสตราจารย์, exNattapon Chayopitak, exKanokvate Tungpimolrut, exHiroaki Kunieda , "Friction Feedforward Compensation and Position Feedforward in CNC Machines", ECTI-CARD 2010 , 2nd Conference on Application Research and Development, 19 พฤษภาคม 2010
2010 exรพีพงศ์ รัตนวรหิรัญกุล , exสุรเทพ นิลนนท์, inดร.พีระยศ แสนโภชน์, รองศาสตราจารย์, exกนกเวทย์ ตั้งพิมลรัตน์, "การชดเชยแรงเสียดทานป้อนไปหน้าร่วมกับตัวควบคุมแบบพีไอดีโดยวิธีการหาค่าเหมาะที่สุดด้วยการเคลื่อนที่กลุ่มอนุภาคเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องซีเอ็นซี", การประชุมวิชาการทางวิศกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 33, 1 - 3 ธันวาคม 2010, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2009 inดร.พีระยศ แสนโภชน์, รองศาสตราจารย์, exนพดล คะเตปะนานนท์, "การอิมพลีเมนท์การการขับและการควบคุมซิงโครนัสมอเตอร์ชนิดแม่เหล็กถาวรโดยการใช้ MC56F8345", การประชุมวิชาการทางวิศกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 32, 28 - 30 ตุลาคม 2009, ปราจีนบุรี ประเทศไทย
2009 exชุติมา เหล่าสะพาน, inดร.พีระยศ แสนโภชน์, รองศาสตราจารย์, inดร.ณัฐวุฒิ ชินธเนศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การออกแบบและประยุกต์ใช้การควบคุมป้อนไปหน้าสำหรับเซอร์โวมอเตอร์", การประชุมวิชาการทางวิศกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 32, 28 - 30 ตุลาคม 2009, ปราจีนบุรี ประเทศไทย
2009 exรพีพงศ์ รัตนวรหิรัญกุล , inดร.พีระยศ แสนโภชน์, รองศาสตราจารย์, exกนกเวทย์ ตั้งพิมลรัตน์, inดร.ณัฐวุฒิ ชินธเนศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การออกแบบเส้นทางเดินและการชดเชยแรงเสียดทานป้อนไปหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องซีเอ็นซี", การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 32, 28 - 30 ตุลาคม 2009, ปราจีนบุรี ประเทศไทย
2008 exสกล กงแก้ว, inดร.พีระยศ แสนโภชน์, รองศาสตราจารย์, "การออกแบบและสร้างต้นแบบตัวควบคุมแขนหุ่นยนต์", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 exทรงชัย แซ่ตั้ง, inดร.พีระยศ แสนโภชน์, รองศาสตราจารย์, inนายลัคน์ จันทนภาพ, อาจารย์, inดร.วโรดม ตู้จินดา, exณัฐวุฒิ ชินธเนศ, exสมหมาย ศิริ, "การพัฒนาต้นแบบตัวควบคุม CNC 3 แกนด้วยตัวประมวลผลสัญญาณดิจิทัล", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 exสกล กงแก้ว, inดร.พีระยศ แสนโภชน์, รองศาสตราจารย์, "การออกแบบระบบควบคุมแขนหุ่นยนต์ผ่านอินเตอร์เน็ต", Proceeding of the 2nd- Technology and Innovation for Sustainable Development Conference, 28 - 29 มกราคม 2008, ขอนแก่น ประเทศไทย