Conference

Article
การอิมพลีเมนท์การการขับและการควบคุมซิงโครนัสมอเตอร์ชนิดแม่เหล็กถาวรโดยการใช้ MC56F8345
Conference
การประชุมวิชาการทางวิศกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 32
Class
ชาติ
Date
28 - 30 ตุลาคม 2009
Location
ปราจีนบุรี ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-

Author

Output From Project

การออกแบบตัวควบคุมการเคลื่อนที่สำหรับแขนหุ่นยนต์อุตสาหกรรม

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :มัลติมอเตอร์ไดร์สำหรับหุ่นยนต์และแอพพลิเคชั่นทางอุตสาหกรรม แหล่งทุน :สกว,1 ก.ค. 2010 - 30 มิ.ย. 2011