Conference

การออกแบบเส้นทางเดินและการชดเชยแรงเสียดทานป้อนไปหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องซีเอ็นซี
การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 32
ชาติ
28 - 30 ตุลาคม 2009
ปราจีนบุรี ประเทศไทย
-
-