การศึกษาปัจจัยเสี่ยงต่อการแพร่กระจายตัวและความชุกของโรค Brucellosis, โรค Neosporosis และโรค Toxoplasmosis ที่ทำให้เกิดอาการแท้งในโคนมและสัตว์ชนิดอื่น ๆ ภายในฟาร์มในประเทศไทย

Publish Year International Journal 10
2014 inดร.เทวินทร์ อินปั๋นแก้ว, รองศาสตราจารย์, inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, exMitchell, TJ, exSununta, C, exIgarashi, I, exXuan, XN, "Seroprevalence of Neospora caninum infection in dairy cows in Northern provinces, Thailand", ACTA PARASITOLOGICA, ปีที่ 59, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2014, หน้า 305-309
2013 inดร.พิพัฒน์ อรุณวิภาส, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาความชุกและปัจจัยเสี่ยงของการติดเชื้อทอกโซพลาสมา กอนดิอายในสุนัขและแมวในฟาร์มโคนมในประเทศไทย", African Journal of Agricultural Research, ปีที่ 8, ฉบับที่ 7, กุมภาพันธ์ 2013, หน้า 591-595
2012 inดร.พิพัฒน์ อรุณวิภาส, รองศาสตราจารย์, inดร.เทวินทร์ อินปั๋นแก้ว, รองศาสตราจารย์, inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, "Risk factors of Neospora caninum infection in dogs and cats in dairy farms in Western Thailand", Tropical Animal Health and Production, ปีที่ 44, ฉบับที่ 5, มิถุนายน 2012, หน้า 1117-1121
2011 inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, exSarataphan, N, exMaruyama, S, exHugot, JP, exMorand, S, exHerbreteau, V, "Toxoplasmosis in Rodents: Ecological Survey and First Evidences in Thailand", VECTOR-BORNE AND ZOONOTIC DISEASES, ปีที่ 11, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2011, หน้า 231-237
2010 inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, inดร.เทวินทร์ อินปั๋นแก้ว, รองศาสตราจารย์, inนางนงนุช ภิญโญภานุวัฒน์, inนายวิษณุวัฒน์ ฉิมน้อย, exนางสาวชัญญา เก่งระดมกิจ , inดร.ศิริชัย วงษ์นาคเพ็ชร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSoichi Maruyama, exAmorn Lekkla, exYaowalark Sukthana, "Epidemiology of Toxoplasma gondii infection of stray cats in Bangkok, Thailand ", The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health, ปีที่ 41, ฉบับที่ 1, มกราคม 2010, หน้า 1-6
2009 inดร.เทวินทร์ อินปั๋นแก้ว, รองศาสตราจารย์, inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, inดร.จำนงจิต ผาสุข, รองศาสตราจารย์, exPinyopanuwut, N., inนายวิษณุวัฒน์ ฉิมน้อย, exKengradomkit, C., exSunanta, C., exZhang, G., exAboge, G.O., exNishikawa, Y., exIgarashi, I., exXuan, X., "Seroprevalence of Cryptosporidium parvum infection of dairy cows in three northern provinces of Thailand determined by enzyme-linked immunosorbent assay using recombinant antigen CpP23", Onderstepoort Journal of Veterinary Research, ปีที่ 76, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2009, หน้า 161-165
2009 inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, "Comparison of Technique in Detecting of Toxoplasma gondii Infections of Dairy Cows in Thailand", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 43, ฉบับที่ 5, ธันวาคม 2009, หน้า 48-52
2008 inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, inดร.อาคม สังข์วรานนท์, รองศาสตราจารย์, inดร.เทวินทร์ อินปั๋นแก้ว, รองศาสตราจารย์, inดร.จำนงจิต ผาสุข, รองศาสตราจารย์, inนางนงนุช ภิญโญภานุวัฒน์, inนายวิษณุวัฒน์ ฉิมน้อย, inนางสาวชัญญา เก่งระดมกิจ, exสินสมุทร แซ่โง้ว, exPornparn Pumhom, inดร.พิพัฒน์ อรุณวิภาส, รองศาสตราจารย์, exTanit Anakewit, exIan D. Robertson, "Seroprevalence of Neospora caninum Infections of Dairy Cows in the North-east of Thailand", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 42, ฉบับที่ 5, ธันวาคม 2008, หน้า 61-66
2008 inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, inดร.เทวินทร์ อินปั๋นแก้ว, รองศาสตราจารย์, inดร.อาคม สังข์วรานนท์, รองศาสตราจารย์, inดร.จำนงจิต ผาสุข, รองศาสตราจารย์, inนางนงนุช ภิญโญภานุวัฒน์, inนายวิษณุวัฒน์ ฉิมน้อย, inนางสาวชัญญา เก่งระดมกิจ, exChainirund Sununta, inดร.พิพัฒน์ อรุณวิภาส, รองศาสตราจารย์, "Current Status of Brucellosis in Dairy Cows of Chiang Rai Province, Thailand", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 42, ฉบับที่ 5, ธันวาคม 2008, หน้า 67-70
2008 inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, inดร.อาคม สังข์วรานนท์, รองศาสตราจารย์, inดร.เทวินทร์ อินปั๋นแก้ว, รองศาสตราจารย์, inดร.จำนงจิต ผาสุข, รองศาสตราจารย์, inนางนงนุช ภิญโญภานุวัฒน์, inนายวิษณุวัฒน์ ฉิมน้อย, exชัญญา เก่งระดมกิจ, inดร.พิพัฒน์ อรุณวิภาส, รองศาสตราจารย์, exS Maruyama, "SEROPREVALENCE OF Toxoplasma gondii Infection in DAIRYCOWS in NORTHEAStern Thailand", SOUTHEAST ASIAN J TROP MED PUBLIC HEALTH, ปีที่ 39, ฉบับที่ 1, มกราคม 2008, หน้า 1-5
Publish Year National Journal 1
2012 inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, "Gastrointestinal Helminthic and Protozoal Infections of Goats in Satun, Thailand", Journal of Tropical Medicine and Parasitology, ปีที่ 35, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2012 - ธันวาคม 2011, หน้า 48-54