การศึกษาแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของแบคทีเรียกรดแล็กติกที่พบในระบบทางเดินอาหารของปลาสวยงามภายใต้ระยะเวลาการเลี้ยงต่างๆ ด้วยเทคนิค DGGE